АХБ-НЫ ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ НЭМҮҮ ӨРТГИЙН СҮЛЖЭЭ ТӨСӨЛ

2011 оноос хойш АХБ-ны ХАА, хөдөөгийн хөгжил нэмүү өртгийн сүлжээ төсөл

 ·        Монголын ХААН ширхэгт гэрчлэх тэмдгийг бий болгохоор хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилласан.

·        Монголын ХААН ширхэгт гэрчлэх тэмдгийг олгох, хэрэгжүүлэхээр ХХААХҮЯ, АХБ-тай гэрээ байгуулан ажлын төлөвлөгөөг  боловсруулсан.

·        Монголын ХААН ширхэгт олон улсын форумыг 300 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулсан.

·        МХШ-ийн талаар нэгдсэн ойлголтыг өгөх сургалт, семинарыг салбарын үйлдвэрлэгчид, малчид, төр захиргааны байгууллага, олон улсын донор байгууллагад зохион байгуулсан.

·        Баталгаажуулалтын албаны бичиг баримтыг боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээг авч, холбогдох дүрэм, журам, баримт бичгийн боловсруулалтыг хийсэн.

·        Баталгаажуулалтын албаны мэргэжлийн шинжээчдийг бэлтгэсэн.

·        МХШ-ийн MNS 6809-2019 стандартыг боловсруулсан.

·        Баталгаажуулалтын албаны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулсан.

·        Холбооны дэргэд “Баталгаажуулалтын Алба”-ыг бий болгохоор ажиллаж байна.